پرسنل

توسط: 5test1 1399-01-06
حمید حسینی
مدیر مدرسه جهان تربیت
توسط: 5test1 1399-01-06
نیما خدایی
معاون پرورشی مدرسه جهان تربیت
توسط: 5test1 1399-01-06
شاهین عباسی
دبیر کلاس پنجم-کلاس ۵/۴
توسط: 5test1 1399-01-06
ابراهیم صادقی
دبیر ششم ها - کلاس ۶/۲
توسط: 5test1 1398-02-04
مهدی رجبی
دبیر کلاس چهارم-کلاس ۴/۴
توسط: 5test1 1398-02-04
مسعود رحمانی
معاون آموزشی مدرسه جهان تربیت
توسط: 5test1 1398-02-04
مینا رضایی
مشاور مدرسه
توسط: 5test1 1398-02-04
تینا مشتاقی
دبیر اول ها - کلاس ۱/۲